بازاریابی یک فرایند اجتماعی- مدیریتی است که به وسیله‌ی آن، افراد و گروهها، نیازها و خواسته‌های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله‌ی کالاهای مفید با دیگران، تأمین می‌کنند. انجمن بازاریابی آمریکا نیز بازاریابی را فرایندی شامل برنامه‌ریزی و تحقق یک ایده، تبلیغات و سپس توزیع کالا، خدمت و اندیشه جهت برقراری مبادله دانسته است تا به وسیله‌ی آن بتوان اهداف فردی و سازمانی را برآورده ساخت.

مطلب مرتبط :  جایگاه یابی یا پوزیشنینگ Positioning


مصرف کنندگان اعم از مصرف کنندگان بالفعل،بالقوه،محتمل و پنهان چه کسانی هستند؟ Occupants

افراد در بازار به دنبال خرید چه کالا یا کالاهایی  هستند، یعنی موضوع خرید آنها چیست؟ Objects

مصرف کنندگان در بازار، با چه هدف یا اهدافی کالاها را می‌خرند؟ Objectives

چه افراد یا سازمانهایی در بازار به دنبال خرید کالاها هستند؟  Organizations

عملیات خرید مصرف کنندگان چگونه است و آنها به چه طریقی اقدام به خرید می کنند؟ Operations

مطلب مرتبط :  محصول و کانال


افراد چه موقع و در چه موقعیتهایی در بازار اقدام به خرید می نمایند؟  Occasions

مصرف کنندگان در بازار از کجا و کدام فروشگاهها خرید می کنند ؟ Outfits

مطلب مرتبط:  محصول فروش